CITY TRAIL Gold

Regulamin

Regulamin biegu CITY TRAIL Gold z Nationale-Nederlanden 2023

 1. ORGANIZATOR
  1. Fundacja Krok do Natury, adres: ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec.
  2. Sport & Event Consulting Piotr Książkiewicz.
 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
  1. Bieg CITY TRAIL Gold z Nationale-Nederlanden to ogólnopolski finał cyklu biegów przełajowych na dystansie 5 km. Zawody odbędą się 1 kwietnia 2023 w Warszawie i mają na celu umożliwienie porównania się zawodnikom startującym w poszczególnych lokalizacjach w których odbywają się biegi Grand Prix CITY TRAIL. Ze względu na ograniczoną dostępność (trzeba zdobyć kwalifikację lub uzyskać minimum) bieg będzie jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń biegowych w Polsce.
  2. Poza biegiem finałowym odbędzie się także bieg towarzyszący w którym będzie mógł wziąć udział każdy, bez względu na reprezentowany poziom sportowy. W biegu towarzyszącym nie będą wyłaniani zwycięzcy i nie będzie nagród.
 3. CEL ZAWODÓW
  1. Podniesienie prestiżu biegów przełajowych i biegów długodystansowych w Polsce.
  2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
  3. Promowanie aktywności fizycznej na łonie przyrody.
  4. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
  1. Data: 1 kwietnia 2023.
  2. Harmonogram startów:
   • 10:30 - bieg towarzyszący;
   • 11:30 - bieg finałowy kobiet;
   • 12:30 - bieg finałowy mężczyzn.
  3. Miejsce zawodów:
 5. TRASA / DYSTANS
  1. Trasa biegów finałowych oraz biegu towarzyszącego to dwie pętle (po 2,5km każda) -  prowadzące po ścieżkach leśnych.
  2. Dystans biegów wynosi 5 km.
 6. UCZESTNICY
  1. Uczestnik to osoba, która ukończyła 16 lat i została zarejestrowana drogą elektroniczną oraz została zweryfikowana w biurze zawodów w dniu biegu.
  2. Uczestnicy urodzeni w latach: 2006 – 2006, którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości mogą wziąć udział w zawodach pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym podczas weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
  3. Bieg finałowy - aby wziąć udział w biegu finałowym trzeba uzyskać kwalifikację, tzn. spełnić co najmniej jeden z dwóch warunków:
   • zająć miejsce 1-3 w swojej kategorii wiekowej w jednej z 10 lokalizacji cyklu Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden;
   • uzyskać "minimum", tzn. na co najmniej jednym biegu w edycji 2022/2023 uzyskać wynik netto, który wg tabel ustalonych przez organizatora informuje o wysokim poziomie sportowym w danej kategorii wiekowej. Tabele z minimami można znaleźć TUTAJ.
 7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
  1. Zgłoszenia:
   • zgłoszenia są dokonywane drogą elektroniczną poprzez Panel Zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.zapisy.krokdonatury.pl;
   • zgłoszenia do biegów finałowych będą weryfikowane pod kątem posiadanej kwalifikacji (pkt. VI.3), a zawodnicy którzy jej nie posiadają zostaną przeniesieni na listę startową biegu towarzyszącego;
   • zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 4 dni przed zawodami, tj.: do godziny 23:59 we wtorek, 28 marca 2023);
   • po wyżej wskazanym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów, w dniu biegu w godzinach 08:30 - 12:00 (pod warunkiem nie wyczerpania wcześniej limitu miejsc);
   • biuro zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o godzinie 12:00;
   • podczas weryfikacji w biurze zawodów Uczestnicy zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (tj. dowód osobisty, prawo jazdy, karta pobytu, paszport, legitymacja szkolna).
  2. Limity uczestników:
   • bieg towarzyszący: 300 osób;
   • bieg finałowy kobiet: 200 osób (w tym 180 zarezerwowane dla zawodniczek, które uzyskały kwalifikację za miejsce 1-3 zajęte w swojej kategorii wiekowej);
   • bieg finałowy mężczyzn: 200 osób (w tym 180 zarezerwowane dla zawodników, którzy uzyskali kwalifikację za miejsce 1-3 zajęte w swojej kategorii wiekowej);
   • po wyczerpaniu limitu uczestników nie będzie możliwości zgłoszenia się do biegu.
  3. Opłata startowa:
   • bieg towarzyszący:
    • 39,90 zł – płatna przez panel elektroniczny najpóźniej na cztery dni przed biegiem;
    • 50,00 zł – płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
   • biegi finałowe:
    • 14,90 zł - płatna przez panel elektroniczny najpóźniej na cztery dni przed biegiem;
    • 25,00 zł - płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
    • z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w każdej z 10 lokalizacji Grand Prix CITY TRAIL;
   • pakiet charytatywny:
    • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o 10,00 zł;
    • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT - 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Fundacji „Las Na Zawsze” (z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 131/34, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000804844, NIP 521-38-77-161);
    • numer startowy osoby, która dokona rejestracji przed zamknięciem zapisów elektronicznych i wybierze pakiet charytatywny zostanie specjalnie oznaczony inną grafiką i logotypem Fundacji "Las na Zawsze";
   • ogólne informacje:
    • opłatę startową uiszcza się podczas rejestracji na stronie internetowej www.zapisy.krokdonatury.pl lub w biurze zawodów;
    • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie, zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
    • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
   • zmiana terminu / odwołanie biegu:
    • w przypadku konieczności zmiany terminu biegu opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub bieg zastępczy zaproponowany przez organizatora;
    • w przypadku braku możliwości zorganizowania biegu w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane).
 8. BIURO ZAWODÓW
  1. Biuro zawodów znajdować się będzie na polanie rekracyjnej w Lesie Bielańskim (https://goo.gl/maps/anbFwUw7FgLiNtwA8).
  2. Biuro zawodów czynne jest w godzinach:
   • od 08:30 do 12:00.
  3. Do biura zawodów należy stawić się najpóźniej pół godziny przed startem każdego z biegów:
   • do godziny 10:00 dla biegu towarzyszącego;
   • do godziny 11:00 dla biegu finałowego kobiet;
   • do godziny 12:00 dla biegu finałowego mężczyzn.
 9. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
  1. W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia:
   • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
   • dostęp do toalet przed zawodami i po zawodach;
   • numer startowy;
   • napoje i poczęstunek po zawodach;
   • zabezpieczenie medyczne;
   • obsługę sędziowską;
   • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg.
  2. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki biegów finałowych zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami finansowymi (nie będzie wyłaniania zwycięzców biegu towarzyszącego).
 10. KLASYFIKACJA
  1. Ogólne warunki klasyfikacji:
   • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na starcie i mecie biegów znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować dyskwalifikację zawodnika;
   • klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się:
    • na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera biegu) – w biegach finałowych kobiet i mężczyzn;
    • na podstawie czasu netto (czas od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety) w biegu towarzyszącym, w przypadku frekwencji powyżej 250 zawodników i/lub startu odbywającego się w więcej niż jednej turze. W takim przypadku na podstawie czasu rzeczywistego sklasyfikowanych zostanie pierwszych 50 zawodników na mecie;
    • ostateczna decyzja co do sposobu klasyfikacji w danym biegu należy zawsze do Sędziego Głównego i zostanie zakomunikowana zawodnikom przez Startera Biegu;
   • wszyscy zawodnicy mają obowiązek zdania chipa po ukończeniu biegu.
  2. Klasyfikacja biegów finałowych:
   • klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn;
   • kategorie wiekowe: K/M16 (16 - 19 lat), K/M20 (20 - 29 lat), K/M30 (30 - 39 lat), K/M40 (40 - 49 lat), K/M50 (50 - 59 lat), K/M60 (60 lat i więcej);
   • o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w czasie rozpoczęcia edycji 2022/2023 cyklu Grand Prix CITY TRAIL (kategorie wyliczamy więc na podstawie roku 2022).
  3. Nagrody:
   • w klasyfikacji OPEN biegów finałowych – statuetki oraz nagrody finansowe dla sześciu najlepszych zawodników. Wartość nagród będzie wynosiła: 2000 zł (I miejsce), 1500 zł (II miejsce), 1000 zł (III miejsce), 500 zł (IV, V i VI miejsce);
   • w kategoriach wiekowych biegów finałowych – statuetki oraz nagrody finansowe dla trzech najlepszych zawodników. Wartość nagród będzie wynosiła: 400 zł (I miejsce), 300 zł (II miejsce), 200 zł (III miejsce);
   • zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN będą dekorowani także w kategoriach wiekowych - nagrody dublują się;
   • nie przewiduje się wyłaniania zwycięzców i nagradzania uczestników biegu towarzyszącego;
   • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal;
  4. Kontrola antydopingowa:
   • kontrola antydopingowa może zostać przeprowadzona wśród sześciu/sześciorga pierwszych zawodników na mecie (kobiet i mężczyzn) biegów finałowych;
   • w przypadku pozytywnego wyniku kontroli antydopingowej zawodnik/zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany/a i straci możliwość startu we wszystkich imprezach Fundacji Krok do Natury w ciągu 24 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku;
   • nagrody wcześniej przyznane zostaną odebrane osobom wyżej wymienionym w przypadku pozytywnego wyniku;
  5. Protesty / reklamacje:
   • protesty dotyczące klasyfikacji należy składać osobiście przed przeprowadzeniem dekoracji lub mailowo (pod adres: wyniki@citytrail.pl) w terminie do 24 h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników;
   • reklamacje dotyczące braku wyniku lub odczytu na jednym z punktów pomiarowych (np. zanotowany wyłącznie czas brutto mimo startu w drugiej lub późniejszej strefie startowej) należy składać mailowo (pod adres: wyniki@citytrail.pl) niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości.
 11. NORDIC WALKING
  1. Użycie kijków do marszu nordic walking jest dozwolone wyłącznie w biegu towarzyszącym.
  2. Zawodników maszerujących z kijkami obowiązują wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.
  3. Nie będzie odrębnej klasyfikacji dla zawodników maszerujących z kijkami nordic walking.
 12. BIEG Z PSEM
  1. Bieg z psem jest niedozwolny.
 13. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU
  1. Dane osobowe uczestników CITY TRAIL Gold z Nationale-Nederlanden będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, którą wskazał w Panelu użytkownika.
  3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez organizatorów oraz ich sponsorów/partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  6. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie www.citytrail.pl w zakładce „Polityka prywatności”.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych, chyba że te zagrażałyby życiu i zdrowiu uczestników i organizatorów.
  2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
  4. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem.
  5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  7. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
  10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
  11. Młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna.
  12. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezpośrednio po jego ogłoszeniu na stronie www.citytrail.pl.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz