z

Bieg główny

Aktualizacja, 29.06.2021 - w związku z możliwością zwiększenia limitu uczestników zawodów sportowych z 250 do 500 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r., Poz. 1116) - zmianie uległ plan minutowy zawodów. Zmiany zaznaczone kolorem granatowym.

REGULAMIN biegów
CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden onTour 2021

 1. ORGANIZATOR
  1. Fundacja Krok do Natury, adres: ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec.
  2. Stowarzyszenie Sport dla Każdego, adres: ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec.
 2. PATRONAT HONOROWY
  1. Lista Patronów honorowych zostanie opublikowana najpóźniej na kilka tygodni przez planowanym terminem zawodów.
 3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
  1. Cykl CITY TRAIL onTour to cykl 10 biegów przełajowych na dystansie 5km dla osób powyżej 15. roku życia. Każdy z biegów będzie posiadał odrębną klasyfikację końcową.
  2. Limity uczestników każdego z biegów: 500.
 4. CEL ZAWODÓW
  1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
  2. Promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody.
  3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 5. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
  1. Terminarz biegów:
   • Lublin – 19 lipca;
   • Warszawa – 20 lipca;
   • Olsztyn – 21 lipca;
   • Gdańsk – 22 lipca;
   • Bydgoszcz – 23 lipca;
   • Szczecin – 26 lipca;
   • Poznań – 27 lipca;
   • Wrocław – 28 lipca;
   • Katowice – 29 lipca;
   • Łódź – 30 lipca;
   • wszystkie biegi wystartują o godzinie: 19:00.
  2. Lokalizacje zawodów:
   • Lublin: Las Dąbrowa (okolice Kempingu Dąbrowa);
   • Warszawa: Park Młociński;
   • Olsztyn: Jezioro Długie;
   • Gdańsk: Nadleśnictwo Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy w okolicy: AWFiS Gdańsk;
   • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek oraz Nadleśnictwo Żołędowo;
   • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe;
   • Poznań: Lasek Marceliński;
   • Wrocław: Las Osobowicki;
   • Katowice: Giszowiec (okolice stawów Barbara i Janina);
   • Łódź: Park Baden-Powella.
 6. TRASA I DYSTANS
  1. Trasy biegów prowadzą po lasach lub parkach.
  2. Dystans biegów wynosi 5km.
 7. UCZESTNICY
  1. Uczestnik to osoba, która ukończyła 15 lat, została zarejestrowana drogą elektroniczną, uiściła opłatę startową oraz została zweryfikowana w Biurze Zawodów w dniu biegu.
  2. Zawodnicy urodzeni w latach: 2003 – 2005, którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości mogą wziąć udział w zawodach pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
 8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
  1. ZGŁOSZENIA:
   • zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez Panel Zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.citytrail.pl;
   • zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 4 dni przed zawodami, tj.: jeśli START jest w poniedziałek, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 w czwartek);
   • po wyżej wskazanym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów (o ile limit miejsc na dany bieg nie zostanie wcześniej osiągnięty), w dniu biegu w godzinach 16:30 – 18:30;
   • podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (tj. dowód osobisty, prawo jazdy, karta pobytu, paszport).
  2. LIMITY UCZESTNIKÓW
   • 500 opłaconych zawodników;
   • po wyczerpaniu limitu uczestników nie będzie możliwości zgłoszenia się do biegu.
  3. OPŁATA STARTOWA:
   • opłatę startową uiszcza się podczas rejestracji na stronie internetowej www.citytrail.pl lub w Biurze Zawodów;
   • opłata startowa za pojedynczy bieg wynosi:
    • 37,90 zł – płatna poprzez panel elektroniczny najpóźniej na 4 dni przed biegiem (chyba, że limit miejsc zostanie wcześniej osiągnięty);
    • 45 zł – płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
   • zapis bez uiszczenia opłaty jest nieważny; uczestnik zapisany, ale nieopłacony musi przejść przez rejestrację ponownie;
   • pakiet charytatywny:
    • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o: 8,00 / 16,00 / 24,00 / 32,00 zł - w zależności od wybranej opcji;
    • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT - 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Fundacji Las na Zawsze (Aleja Niepodległości 131/34, 02-570 Warszawa);
    • numer startowy osoby, która dokona rejestracji przed zamknięciem zapisów elektronicznych do biegu i wybierze pakiet charytatywny zostanie specjalnie oznaczony innym kolorem i logotypem Fundacji Las na Zawsze;
   • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie, zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
   • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
   • zmiana terminu / odwołanie biegu:
    • w przypadku konieczności zmiany terminu biegu opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub bieg zastępczy zaproponowany przez organizatora;
    • w przypadku braku możliwości zorganizowania biegu w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane).
 9. BIURO ZAWODÓW
  1. Biuro zawodów znajduje się każdorazowo w okolicy startu / mety biegu:
   • Lublin: Las Dąbrowa - okolice Kempingu Dąbrowa (współrzędne geograficzne: 51.177568, 22.537041);
   • Warszawa - Park Młociński – polana przy ul. Papirusów (współrzędne geograficzne: 52.310433, 20.930786);
   • Olsztyn: Jezioro Długie – przy mostku nad jeziorem (współrzędne geograficzne: 53.786652, 20.459867);
   • Gdańsk – wejście do lasu w okolicy: AWFiS Gdańsk (współrzędne geograficzne: 54.419649, 18.557404);
   • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek – polana Różopole (współrzędne geograficzne: 53.161781, 18.026715);
   • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe – zajazd Szmaragd (współrzędne geograficzne: 53.373781, 14.625489);
   • Poznań: Las Marceliński –  polana przy wybiegu dla psów (współrzędne geograficzne: 52.401667, 16.851460);
   • Wrocław: Las Osobowicki – boisko sportowe w lesie (współrzędne geograficzne: 51.149517, 16.987826).
   • Katowice: Giszowiec – restauracja Rybaczówka (współrzędne geograficzne: 50.222015, 19.054617);
   • Łódź: Park Baden-Powella – Motodrom (współrzędne geograficzne: 51.770918, 19.502853).
  2. Biuro zawodów czynne jest w godzinach:
   • od 16:30 do 18:30.
 10. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
  1. W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia:
   • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
   • dostęp do toalet przed i po zawodach;
   • numer startowy;
   • napoje i poczęstunek po zawodach;
   • zabezpieczenie medyczne;
   • obsługę sędziowską;
   • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg.
  2. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.
 11. KLASYFIKACJA I NAGRODY
  1. OGÓLNE WARUNKI KLASYFIKACJI:
   • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na starcie i mecie biegów znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niewłaściwe zamocowanie chipa powoduje dyskwalifikację zawodnika;
   • klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się:
    • na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera) – zawsze dla pierwszych 50. zawodników na mecie oraz dla wszystkich zawodników w biegach w których frekwencja nie przekracza 300 zawodników, a start odbywa się w jednej turze;<
    • na podstawie czasu netto (czas od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety) w przypadku frekwencji powyżej 300 zawodników i/lub startu odbywającego się w więcej niż jednej turze. W takim przypadku na podstawie czasu rzeczywistego sklasyfikowana zostanie pierwsza minimum 50. zawodników na mecie, w zależności od tego czy wśród nich znajdą się minimum 3 kobiety. Jeśli nie to grupa ta zostanie powiększona do miejsca zajętego przez trzecią kobietę na mecie;
    • ostateczna decyzja co do sposobu klasyfikacji w danym biegu należy zawsze do sędziego głównego i zostanie zakomunikowana zawodnikom przez startera biegu; 
   • po ukończonym biegu zawodnicy mają obowiązek zdania chipa do pomiaru czasu.
  2. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:
   • klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn;
   • kategorie wiekowe: K/M20 (16 - 29 lat), K/M30 (30 - 39 lat), K/M40 (40 - 49 lat), K/M50 (50 - 59 lat), K/M60 (60 lat i więcej);
   • o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.
  3. NAGRODY:
   • w kategorii OPEN – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 5 najlepszych zawodników. Wartość nagród będzie wynosiła ok.: 500 zł (I miejsce), 400 zł (II miejsce), 300 zł (III miejsce), 200 zł (IV miejsce), 150 zł (V miejsce);
   • w kategorii wiekowej - statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników;
   • nagrody nie dublują się, zawodnicy nagradzani w klasyfikacji OPEN nie będą nagradzani w kategorii wiekowej;
   • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
  4. KONTROLA ANTYDOPINGOWA:
   • kontrola antydopingowa może zostać przeprowadzona wśród 5 pierwszych zawodników na mecie (kobiet i mężczyzn) każdego z biegów;
   • w przypadku pozytywnego wyniku kontroli nagrody wcześniej przyznane zostaną odebrane osobom wyżej wymienionym.
 12. NORDIC WALKING
  1. Dozwolone jest użycie kijków do marszu Nordic Walking.
  2. Zawodników maszerujących z kijkami obowiązują wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.
  3. Nie będzie odrębnej klasyfikacji dla zawodników maszerujących z kijkami Nordic Walking.
 13. ŚRODKI OCHRONY
  1. Każdy z Uczestników zanim wybierze się na bieg ma obowiązek wypełnić ankietę (kliknij). Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedź była twierdząca – jest zobowiązany zrezygnować z udziału w zawodach.
  2. W strefach zawodów – biuro zawodów, depozyt przed i po biegu, sklepik, bufety Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub chusty wielofunkcyjnej.
  3. W strefie startu (przed ruszeniem na trasę biegu) i strefie mety (po wbiegnięciu na metę, a przed odebraniem medalu), zalecane jest zakrycie ust i nosa za pomocą maseczki / chusty wielofunkcyjnej lub zachowanie minimum 1,5 metra dystansu od innych osób.
  4. Strefy startu i mety będą wygrodzone, a obsługa zawodów będzie pilnować, aby w jednym czasie nie przebywało w nich zbyt wiele osób.
  5. Do biura zawodów przychodzicie bez osób towarzyszących. Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko osoba obsługiwana, a wszyscy czekający w ewentualnych kolejkach mają obowiązek zachowania min. 1,5 m odstępów. Praca biura zawodów będzie koordynowana przez wolontariuszy, tak, aby uniknąć tłumów i kolejek.
  6. W strefach zawodów możliwe jest prowadzenie pomiarów temperatury ciała.
  7. Uczestnik zapisując się na zawody i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.
  8. Uczestnik ma obowiązek pozostawić swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w biegu.
  9. Powyższe zalecenia i zasady mogą ulegać modyfikacjom na podstawie aktualnych na dzień biegu wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 14. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU
  1. Dane osobowe uczestników biegów CITY TRAIL onTour będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegach CITY TRAIL obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, która została wskazana w Panelu użytkownika.
  3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatorów oraz ich sponsorów / partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  6. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie citytrail.pl w zakładce „polityka prywatności”.
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.
  2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
  4. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z Organizatorem.
  5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  7. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
  10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
  11. Młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica / opiekuna.
  12. Protesty dotyczące wyników należy składać mailowo (na adres: wyniki@citytrail.pl) w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
  13. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów CITY TRAIL jest zabroniona.
  14. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezpośrednio po jego ogłoszeniu na stronie www.citytrail.pl.

Sponsor tytularny

Partnerzy generalni