z

Bieg główny

REGULAMIN biegów
CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden - jesień 2020

 1. CEL ZAWODÓW
  • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
  • promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
  • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 2. ORGANIZATOR
  • Fundacja Krok do Natury,
   adres: ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec;
  • Stowarzyszenie Sport dla Każdego,
   adres: ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec;
  • Sport & Event Consulting Piotr Książkiewicz.
 3. OGÓLNE ZAŁOŻENIA BIEGÓW
  • 10 biegów przełajowych na dystansie 5km - każdy z biegów będzie posiadał odrębną klasyfikację końcową;
  • limity uczestników: 500;
  • biegi zostaną podzielone na dwie tury - ale klasyfikacja końcowa będzie wspólna dla wszystkich tur startowych.
 4. UCZESTNICY
  • Uczestnik to osoba, która ukończyła 18 lat, została zarejestrowana drogą elektroniczną, uiściła opłatę startową oraz została zweryfikowana w Biurze Zawodów w dniu biegu;
  • zawodnicy urodzeni w latach: 2002 – 2004, którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości mogą wziąć udział w zawodach pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
 5. TERMINY ZAWODÓW
  • Bydgoszcz: 21 listopada;
  • Gdańsk: 15 listopada;
  • Katowice: 7 listopada;
  • Lublin: 18 października;
  • Łódź: 22 listopada;
  • Olsztyn: 14 listopada;
  • Poznań: 24 października;
  • Szczecin: 25 października;
  • Warszawa: 17 października,
  • Wrocław: 8 listopada;
  • każdy z biegów zostanie podzielony na 2 tury, które rozpoczną się o godzinie: 09:30 / 12:00. Na każdą z godzin startu będą prowadzone odrębne zapisy.
 6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
  1. ZGŁOSZENIA:
   • zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez Panel Zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.citytrail.pl;
   • zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 4 dni przed zawodami, tj.: jeśli START jest w sobotę, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 we wtorek);
   • po wyżej wskazanym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów (o ile limit miejsc na dany bieg nie zostanie wcześniej osiągnięty), w dniu biegu w godzinach 08:15 - 09:15, 10:45 - 11:45;
   • podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (tj. dowód osobisty, prawo jazdy, karta pobytu, paszport).
  2. OPŁATA STARTOWA:
   • opłatę startową uiszcza się podczas rejestracji na stronie internetowej www.citytrail.pl lub w Biurze Zawodów;
   • opłata startowa za pojedynczy bieg wynosi:
    • 37,90 zł – płatna poprzez panel elektroniczny najpóźniej na 4 dni przed biegiem (chyba, że limit miejsc zostanie wcześniej osiągnięty);
    • 45,00 zł – płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
   • zapis bez uiszczenia opłaty jest nieważny; uczestnik zapisany, ale nieopłacony musi przejść przez rejestrację ponownie;
   • pakiet charytatywny:
    • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o: 8,00 / 16,00 / 24,00 / 32,00 zł - w zależności od wybranej opcji;
    • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT - 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Fundacji Las na Zawsze (Aleja Niepodległości 131/34, 02-570 Warszawa);
    • numer startowy osoby, która dokona rejestracji przed zamknięciem zapisów elektronicznych do biegu i wybierze pakiet charytatywny zostanie specjalnie oznaczony innym kolorem i logotypem Fundacji Las na Zawsze;
   • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie, zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
   • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
   • zmiana terminu / odwołanie biegu:
    • w przypadku konieczności zmiany terminu biegu opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub bieg zastępczy zaproponowany przez organizatora;
    • w przypadku braku możliwości zorganizowania biegu w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane).
 7. TRASA I MIEJSCE ZAWODÓW
  • Trasy biegów prowadzą po lasach lub parkach;
  • dystans biegów wynosi 5km;
  • adresy zawodów w poszczególnych miastach:
   • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek oraz Nadleśnictwo Żołędowo;
   • Gdańsk: Nadleśnictwo Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy w okolicy: AWFiS Gdańsk;
   • Katowice: Giszowiec (okolice stawów Barbara i Janina);
   • Lublin: Las Dąbrowa (okolice Kempingu Dąbrowa);
   • Łódź: Park Baden-Powella;
   • Olsztyn: Jezioro Długie;
   • Poznań: Lasek Marceliński;
   • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe;
   • Warszawa: Park Młociński;
   • Wrocław: Las Osobowicki.
 8. KLASYFIKACJA
  1. OGÓLNE WARUNKI KLASYFIKACJI:
   • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na starcie i mecie biegów znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niewłaściwe zamocowanie chipa powoduje dyskwalifikację zawodnika;
   • klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu netto (czas od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety);
   • klasyfikacją generalną będącą podstawą dekoracji jest łączna klasyfikacja każdej z tur biegów odbywających się danego dnia w danym mieście;
   • jeśli zawodnik wystartuje w dwóch lub trzech turach wtedy do klasyfikacji generalnej będzie brany pod uwagę wyłącznie najlepszy z jego wyników;
   • po ukończonym biegu zawodnicy mają obowiązek zdania chipa do pomiaru czasu.
  2. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:
   • klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn;
   • kategorie wiekowe: K/M16 (16 - 19 lat), K/M20 (20 - 29 lat), K/M30 (30 - 39 lat), K/M40 (40 - 49 lat), K/M50 (50 - 59 lat), K/M60 (60 lat i więcej) - w kategoriach wiekowych nie przewiduje się nagród dla najszybszych zawodników, a jedynie wirtualną dekorację;
   • o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.
 9. NORDIC WALKING
  • Dozwolone jest użycie kijków do marszu Nordic Walking;
  • zawodników maszerujących z kijkami obowiązują wszystkie zapisy niniejszego regulaminu;
  • nie będzie odrębnej klasyfikacji dla zawodników maszerujących z kijkami Nordic Walking.
 10. NAGRODY
  • W kategorii OPEN – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 5 najlepszych zawodników. Wartość nagród będzie wynosiła ok.: 500 zł (I miejsce), 400 zł (II miejsce), 300 zł (III miejsce), 200 zł (IV miejsce), 150 zł (V miejsce);
  • w kategorii wiekowej - nie przewiduje się nagród dla najszybszych zawodników, a jedynie wirtualną dekorację (możliwość udostępniania informacji o zajętym miejscu);
  • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
 11. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
  • Kontrola antydopingowa może zostać przeprowadzona wśród 5 pierwszych zawodników na mecie (kobiet i mężczyzn) każdego z biegów.
  • w przypadku pozytywnego wyniku kontroli nagrody wcześniej przyznane zostaną odebrane osobom wyżej wymienionym.
 12. LIMITY UCZESTNIKÓW
  • Bydgoszcz / Gdańsk / Katowice / Lublin /Łódź / Olsztyn / Poznań / Szczecin / Warszawa/ Wrocław:
   • 500 opłaconych karnetów (po 250 na każdy ze startów o godzinach: 09:30 / 12:00);
  • po wyczerpaniu limitu uczestników nie będzie możliwości zgłoszenia się do biegu.
 13. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
  • W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia:
   • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
   • dostęp do toalet przed i po zawodach;
   • numer startowy;
   • napoje i poczęstunek po zawodach;
   • zabezpieczenie medyczne;
   • obsługę sędziowską;
   • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg.
  • Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.
 14. ŚRODKI OCHRONY
  • każdy z Uczestników zanim wybierze się na bieg ma obowiązek wypełnić ankietę (kliknij). Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedź była twierdząca – jest zobowiązany zrezygnować z udziału w zawodach;
  • w strefach zawodów – biuro zawodów, depozyt przed i po biegu, sklepik, bufety Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub chusty wielofunkcyjnej;
  • w strefie startu (przed ruszeniem na trasę biegu) i strefie mety (po wbiegnięciu na metę, a przed odebraniem medalu), zalecane jest zakrycie ust i nosa za pomocą maseczki / chusty wielofunkcyjnej lub zachowanie minimum 1,5 metra dystansu od innych osób;
  • strefy startu i mety będą wygrodzone, a obsługa zawodów będzie pilnować, aby w jednym czasie nie przebywało w nich zbyt wiele osób (teoretycznie w jednym momencie może przebywać w nich nawet 250 osób, ale będziemy starać się minimalizować te liczby);
  • do biura zawodów przychodzicie bez osób towarzyszących. Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko osoba obsługiwana, a wszyscy czekający w ewentualnych kolejkach mają obowiązek zachowania min. 1,5 m odstępów. Praca biura zawodów będzie koordynowana przez wolontariuszy, tak, aby uniknąć tłumów i kolejek;
  • w strefach zawodów możliwe jest prowadzenie pomiarów temperatury ciała;
  • Uczestnik zapisując się na zawody i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia;
  • Uczestnik ma obowiązek pozostawić swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w biegu;
  • Powyższe zalecenia i zasady mogą ulegać modyfikacjom na podstawie aktualnych na dzień biegu wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 15. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU
  • dane osobowe uczestników biegów CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych;
  • przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegach CITY TRAIL obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, która została wskazana w Panelu użytkownika;
  • wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatorów oraz ich sponsorów / partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów;
  • uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  • wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie citytrail.pl w zakładce „polityka prywatności”.
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych;
  • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki;
  • Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z Organizatorem;
  • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
  • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
  • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  • Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu;
  • Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu;
  • młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica / opiekuna;
  • protesty dotyczące wyników należy składać mailowo (na adres: wyniki@citytrail.pl) w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników;
  • umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów CITY TRAIL jest zabroniona;
  • niniejszy Regulamin obowiązuje bezpośrednio po jego ogłoszeniu na stronie www.citytrail.pl.

Sponsor tytularny

Partnerzy generalni