Treningi

REGULAMIN treningów
CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden - zima 2020

 1. CEL TRENINGÓW
  • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
  • promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
  • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 2. ORGANIZATOR
  • Fundacja Krok do Natury,
   adres: ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec;
  • Stowarzyszenie Sport dla Każdego,
   adres: ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec;
  • Sport & Event Consulting Piotr Książkiewicz.
 3. OGÓLNE ZAŁOŻENIA TRENINGU
  1. BIEGANIE PO TRASIE
   • możliwość indywidualnego biegu na oznaczonej trasie biegów CITY TRAIL w godzinach między 08:00, a 11:00;
   • nie ma wyznaczonej jednej godziny startu, nie ma pomiaru czasu i klasyfikacji - jest możliwość indywidualnego sprawdzenia aktualnej formy na tradycyjnej trasie biegu;
   • limit uczestników: 250.
  2. ZAJĘCIA GRUPOWE
   • grupowy trening dla biegaczy lub osób które chcą rozpocząć swoją przygodę z bieganiem, prowadzony z trenerem / instruktorem dla osób o różnym poziomie zaawansowania;
   • miejsce zbiórki to miejsca w których zlokalizowane są biura zawodów w trakcie biegów CITY TRAIL;
   • godzina rozpoczęcia: 11:00;
   • limit uczestników: 50.
 4. UCZESTNICY
  • Uczestnik to osoba, która ukończyła 16 lat i została zarejestrowana droga elektroniczną;
  • uczestnicy urodzeni w latach: 2002 – 2004, którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości mogą wziąć udział w treningu pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
 5. TERMINY TRENINGÓW
  • Bydgoszcz: 13 grudnia, 10 stycznia, 14 lutego;
  • Gdańsk: 20 grudnia, 17 stycznia, 21 lutego;
  • Katowice: 19 grudnia, 16 stycznia, 20 lutego;
  • Lublin: 6 grudnia, 3 stycznia, 31 stycznia;
  • Łódź: 13 grudnia, 10 stycznia, 14 lutego;
  • Olsztyn: 19 grudnia, 16 stycznia, 20 lutego;
  • Poznań: 12 grudnia, 9 stycznia, 13 lutego;
  • Szczecin: 6 grudnia, 3 stycznia, 31 stycznia;
  • Warszawa: 5 grudnia, 2 stycznia, 30 stycznia;
  • Wrocław: 20 grudnia, 17 stycznia, 21 lutego.
 6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
  1. ZGŁOSZENIA:
   • zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez Panel Zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.citytrail.pl;
   • zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 2 dni przed treningiem, tj.: jeśli trening jest w sobotę, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 w czwartek);
   • po wyżej wskazanym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
  2. OPŁATA STARTOWA:
   • opłatę startową uiszcza się podczas rejestracji na stronie internetowej www.citytrail.pl;
   • opłata startowa wynosi:
    • 9,90 zł – za pojedynczy trening (bieganie po trasie lub zajęcia grupowe), płatna poprzez panel elektroniczny najpóźniej na 2 dni przed treningiem;
    • 24,90 zł – za pakiet 3 treningów (na bieganie po trasie lub zajęcia grupowe) w jednym mieście, płatna poprzez panel elektroniczny najpóźniej na 2 dni przed pierwszym treningiem;
   • istnieje możliwość wykupienia pakietu zarówno na "bieganie po trasie" jak i "spotkanie grupowe" w tym samym dniu, opłata w takim przypadku wynosi: 2x 9,90 zł lub 2x 24,90 za pakiet 3 treningów;
   • pakiet charytatywny:
    • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o: 8,00 / 16,00 / 24,00 / 32,00 zł - w zależności od wybranej opcji;
    • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT - 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Fundacji Las na Zawsze (Aleja Niepodległości 131/34, 02-570 Warszawa);
   • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie, zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
   • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
   • zmiana terminu / odwołanie treningu:
    • w przypadku konieczności zmiany terminu treningu opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin zaproponowany przez organizatora;
    • w przypadku braku możliwości zorganizowania treningu w nowym terminie opłata startowa zostanie przekazana na cele statutowe Fundacji Krok do Natury.
 7. TRASA I MIEJSCE TRENINGÓW
  • Trasy biegów prowadzą po lasach lub parkach;
  • dystans treningu wynosi 5km;
  • adresy treningów w poszczególnych miastach:
   • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek oraz Nadleśnictwo Żołędowo;
   • Gdańsk: Nadleśnictwo Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy w okolicy: AWFiS Gdańsk;
   • Katowice: Giszowiec (okolice stawów Barbara i Janina);
   • Lublin: Las Dąbrowa (okolice Kempingu Dąbrowa);
   • Łódź: Park Baden-Powella;
   • Olsztyn: Jezioro Długie;
   • Poznań: Jezioro Rusałka;
   • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe;
   • Warszawa: Park Młociński;
   • Wrocław: Las Osobowicki.
 8. KLASYFIKACJA
  • treningi nie są rywalizacją sportową i nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja.
 9. NORDIC WALKING
  • Dozwolone jest użycie kijków do marszu Nordic Walking w trakcie "Biegania po trasie";
  • zawodników maszerujących z kijkami obowiązują wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.
 10. LIMITY UCZESTNIKÓW
  • 250 uczestników zgłoszonych na "bieganie po trasie" na każdy z powyższych terminów (pkt. 5 niniejszego regulaminu);
  • 50 uczestników zgłoszonych na "zajęcia grupowe" na każdy z powyższych terminów (pkt. 5 niniejszego regulaminu);
  • po wyczerpaniu limitu uczestników nie będzie możliwości zgłoszenia się do udziału w treningu.
 11. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
  • W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia:
   • oznaczenie trasy w godzinach: 08:00 - 11:00 (dla osób zgłoszonych na "bieganie po trasie");
   • opiekę instruktora / trenera w godzinach: 11:00 - 12:00 (dla osób zgłoszonych na "trening grupowy");
   • dostęp do toalet w trakcie treningu;
   • dostęp do depozytu w trakcie treningu;
   • zabezpieczenie medyczne.
 12. ŚRODKI OCHRONY
  • każdy z Uczestników zanim wybierze się na trening ma obowiązek wypełnić ankietę (kliknij). Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedź była twierdząca – jest zobowiązany zrezygnować z udziału w treningu;
  • zalecane jest zakrycie ust i nosa za pomocą maseczki / chusty wielofunkcyjnej lub zachowanie minimum 1,5 metra dystansu od innych osób;
  • Uczestnik zapisując się na trening i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia;
  • Uczestnik ma obowiązek pozostawić swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w treningu;
  • Powyższe zalecenia i zasady mogą ulegać modyfikacjom na podstawie aktualnych na dzień biegu wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 13. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU
  • dane osobowe uczestników treningów CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden będą przetwarzane w celach przeprowadzenia treningu oraz w celach marketingowych;
  • przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w treningach CITY TRAIL obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, która została wskazana w Panelu użytkownika;
  • wszyscy uczestnicy biorąc udział w treningu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatorów oraz ich sponsorów / partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją treningów;
  • uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  • wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie citytrail.pl w zakładce „polityka prywatności”.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Treningi odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych;
  • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki;
  • Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z Organizatorem;
  • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
  • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
  • Uczestnik bierze udział w treningu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w treningu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w treningu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  • Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w treningu lub potwierdza brak przeciwwskazań do udziału w treningu dokonując zgłoszenia elektronicznego i akceptując niniejszy regulamin;
  • Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu;
  • młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica / opiekuna;
  • umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów CITY TRAIL jest zabroniona;
  • niniejszy Regulamin obowiązuje bezpośrednio po jego ogłoszeniu na stronie www.citytrail.pl.