CITY TRAIL Junior

REGULAMIN Grand Prix
CITY TRAIL Junior 2015/2016

 1. Opłata startowa:
  • Opłata jednorazowa: 2 zł
  • Karnet wykupiony z góry za cały cykl: 10zł
 2. Kategorie i dystans:
  • D0 – do 5 lat (2015 - 2010)- dystans ok. 300 m;
  • D1 – 6 – 7 lat (2009 - 2008)– dystans ok. 300 m;
  • D2 – 8 – 9 lat (2007 - 2006) – dystans ok. 600 m;
  • D3 – 10 – 12 lat (2005 - 2003) – dystans ok. 1 km;
  • D4 – 13 – 16 lat (2002 - 2000) – dystans ok. 2 km;
  • odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu;
  • dzieci które pobiegną w biegu kategorii młodszej niż regulaminowa dla ich daty urodzenia zostaną sklasyfikowane jako PK (będą zaliczać biegi i będą mieć możliwość zdobycia pamiątkowego medalu, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej);
  • dystans biegów w kategoriach D3 i D4 jest orientacyjny i może ulegać zmianie (+/- 500 metrów) w zależności od lokalizacji.
 3. Termin:
  • Biegi odbywają się przed startem do biegu głównego, według harmonogramu:
  • D0/D1 - 09:30;
  • D2/D2 - 09:50;
  • D3/D4 - 10:10.
 4. Zgłoszenia:
  • Informacje ogólne:
   • zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej z panelu użytkownika dostępnego na stronie www.citytrail.pl. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun z konta założonego na swoje (nie dziecka!) dane korzystając z opcji "Dodaj dziecko" i wybierając z listy odpowiednie zawody;
   • przy zgłoszeniu obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.
  • Zgłoszenie jednorazowe
   • zgłoszenie w formie elektronicznej należy dokonać najpóźniej 3 dni przed każdym biegiem;
   • zgłoszenie elektroniczne (nieopłacone) musi zostać potwierdzone w dniu biegu w biurze zawodów najpóźniej 10 minut przed biegiem danej kategorii;
   • zgłoszenia do biegu można dokonać również bezpośrednio w dniu biegu w biurze zawodów - jednak należy dokonać tego najpóźniej 20 minut przed startem biegu;
  • Zgłoszenie z góry na cały cykl
   • istnieje możliwość zgłoszenia dziecka z góry na cały cykl biegów - warunkiem dokonania takiego zgłoszenia jest wykupienie karnetu;
   • karnet można wykupić najpóźniej na 3 dni przed drugim biegiem w danym mieście;
   • zawodnicy którzy wykupią karnet otrzymają w dniu pierwszego biegu numer startowy na właność. Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest przypilnowanie aby dziecko zawsze posiadało numer startowy w trakcie zawodów;
   • w przypadku zagubienia numeru startowego istnieje możliwość wydania numeru rezerwowego za dodatkową opłatą (2zł);
   • w przypadku dokonania płatności z góry za cały cykl nie ma potrzeby zgłaszania obecnościu w biurze zawodów - konieczne jest natomiast posiadanie numeru startowego oraz punktualna obecność na zbiórce organizacyjnej (zgodnie z planem minutowym (pkt. 3 nieniejszego regulaminu).
 5. Nagrody:
  • warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej 4 z 6 biegów w danym mieście (terminy biegów Grand Prix CITY TRAIL Junior są zawsze takie same jak terminy biegu głównego w danym mieście);
  • istnieje jednak możliwość zaocznego zaliczenia cyklu, poprzez udział w zawodach w mieście innym niż rodzime (zgłoszone w panelu zawodnika). Start zaoczny (w innym mieście) będzie jednak tylko zaliczeniem zawodów, a zawodnik, który dzięki tej możliwości ukończy wymagane 4 biegi, będzie traktowany jako PK (poza konkurencją). Jest to możliwość przede wszystkim dla zawodników, którym nie zależy na rywalizacji, a jedynie na zaliczeniu cyklu i otrzymaniu pamiątkowego medalu;
  • w kategoriach wiekowych: D0 oraz D1 - nie będą wyłaniani zwycięzcy i wszyscy otrzymają taką samą nagrodę: pamiątkowy medal oraz upominek niespodziankę;
  • w kategoriach wiekowych D2, D3 oraz D4 zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz statuetki za miejsca 1 – 3;
  • system liczenia punktów identyczny jak w biegu głównym.
 6. Postanowienia końcowe:
  • w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązuje regulamin biegu głównego cyklu Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016.