Bieg główny

REGULAMIN Grand Prix
CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2016/2017

 1. Cel zawodów:
  • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
  • promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
  • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 2. Organizatorzy:
  • Stowarzyszenie Sport dla Każdego;
  • Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting
 3. Zasady uczestnictwa:
  • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
  • zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;
  • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora;
  • uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji cyklu Grand Prix i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
 4. Zgłoszenia:
  • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez panel zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.citytrail.pl
  • zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 4 dni przed zawodami, np.: jeśli start jest w sobotę, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 we wtorek);
  • po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie zawodów w dniu biegu w godzinach 08:30 - 10:30. Biuro zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o godzinie 10:30;
  • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość;
  • aby umożliwić osobie trzeciej odbiór numeru startowego w naszym imieniu - należy wydrukować i wypełnić kartę startową wraz z upoważnieniem: bit.ly/upoważnienie_CT.
   UWAGA! Upoważnienia obowiązują tylko w przypadku odbioru numeru dzień przed biegiem!
 5. Termin i miejsce:
  • Bydgoszcz: 2 października, 20 listopada, 11 grudnia, 22 stycznia, 12 lutego, 5 marca;
  • Katowice: 16 października, 13 listopada, 18 grudnia, 29 stycznia, 26 lutego, 19 marca;
  • Lublin: 8 października, 5 listopada, 3 grudnia, 7 stycznia, 4 lutego, 11 marca;
  • Łódź: 30 października, 27 listopada, 18 grudnia, 8 stycznia, 12 lutego, 19 marca;
  • Olsztyn: 1 października, 29 października, 26 listopada, 14 stycznia, 18 lutego, 25 marca;
  • Poznań: 22 października, 19 listopada, 10 grudnia, 21 stycznia, 11 lutego, 4 marca;
  • Szczecin: 16 października, 20 listopada, 11 grudnia, 15 stycznia, 5 lutego, 12 marca;
  • Trójmiasto: 25 września (Gdańsk), 30 października (Gdynia), 27 listopada (Gdańsk), 15 stycznia (Gdynia), 19 lutego (Gdańsk), 26 marca (Gdynia);
  • Warszawa: 9 października, 6 listopada, 4 grudnia, 8 stycznia, 5 lutego, 12 marca;
  • Wrocław: 15 października, 12 listopada, 17 grudnia, 28 stycznia, 25 lutego, 18 marca;
  • wszystkie biegi rozpoczną się o godzinie: 11:00;
  • w osobnych terminach odbędą się oficjalne ceremonie zakończenia cyklu Grand Prix podczas których zostaną wręczone nagrody oraz pamiątkowe medale. Terminy ceremonii zakończenia zostaną podane nie później niż miesiąc przed planowanym terminem.
 6. Trasa:
  • trasa biegu prowadzi po lasach lub parkach;
  • dystans biegu: 5km;
  • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek;
  • Katowice: Giszowiec (okolice stawów Barbara i Janina);
  • Lublin: Las Dąbrowa (okolice kempingu Dąbrowa);
  • Łódź: Park 3 maja;
  • Olsztyn: Jezioro Długie;
  • Poznań: Jeziora Rusałka;
  • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe
  • Trójmiasto: Trójmiejski Park Krajobrazowy – Gdańsk w okolicy: AWFiS Gdańsk, Gdynia w okolicy osiedla Mały Kack (ul. Spokojna);
  • Warszawa: Las Młociński;
  • Wrocław: Las Osobowicki.
 7. Pomiar czasu:
  • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu potwierdzającego pojawienie się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;
  • klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się:
   • na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera) – zawsze dla pierwszych 50. zawodników na mecie oraz dla wszystkich zawodników w biegach w których frekwencja nie przekracza 300 zawodników, a start odbywa się w jednej turze;
   • na podstawie czasu netto (czas od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety) w przypadku frekwencji powyżej 300 zawodników i/lub startu odbywającego się w więcej niż jednej turze. W takim przypadku na podstawie czasu rzeczywistego sklasyfikowana zostanie pierwsza 50. zawodników na mecie;
   • ostateczna decyzja co do sposobu klasyfikacji w danym biegu należy zawsze do sędziego głównego i zostanie zakomunikowana zawodnikom przez startera biegu;
  • chipy zdajemy organizatorowi po każdym biegu cyklu.
 8. Nordic Walking
  • dozwolone jest użycie kijków do marszu Nordic Walking;
  • zawodników maszerujących z kijami obowiązują wszystkie zapisy niniejszego regulaminu;
  • nie będzie odrębnej klasyfikacji dla zawodników maszerujących z kijami Nordic Walking. 
 9. Klasyfikacja końcowa:
  • warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej 4 z 6 biegów w danym mieście;
  • w klasyfikacji generalnej po wszystkich edycjach wyróżnione będą kategorie OPEN, kategorie wiekowe w klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacja drużynowa.
 10. Klasyfikacja indywidualna:
  • kategorie OPEN: kobiet i mężczyzn;
  • kategorie wiekowe: K/M16 (16 - 19 lat), K/M20 (20 - 29 lat), K/M30 (30 - 39 lat), K/M40 (40 - 49 lat), K/M50 (50 - 59 lat), K/M60 (60 lat i więcej);
  • przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia;
  • klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie punktów zdobytych w czterech najlepszych biegach danego zawodnika;
  • punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów;
  • zwycięzcą zostaje osoba, która uzbiera najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z czterech najlepszych startów;
  • w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje najlepszy uzyskany czas w całym cyklu.
 11. Klasyfikacja drużynowa:
  • drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep sportowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp., po akceptacji charakteru i nazwy przez organizatora;
  • warunkiem przyjęcia zgłoszenia drużyny jest wpisanie przez wszystkich zgłoszonych zawodników tej samej nazwy (zgodnej z nazwą zgłoszonej drużyny) w rubryce "klub" w panelu użytkownika;
  • do drużyny może zostać zgłoszona dowolna ilość zawodników, do klasyfikacji końcowej brane pod uwagę będą indywidualne wyniki 4 najlepszych z nich (warunkiem jest ukończenie przez zawodnika co najmniej 4 biegów), kolejni czterej zawodnicy utworzą kolejny skład (np. CITY TRAIL Team II) itd.;
  • liczba punktów zostanie pomnożona przez przelicznik wyznaczony na podstawie różnic frekwencji między kobietami a mężczyznami. Przykład: jeśli w biegu zostało sklasyfikowanych 120 zawodników – z czego 40 to kobiety, a 80 to mężczyźni – w takim wypadku liczba punktów kobiet zostanie pomnożona x2 – dla wyrównania szans w klasyfikacji. Przelicznik będzie różny dla każdego biegu;
  • drużynę do rywalizacji zgłasza się poprzez panel użytkownika na stronie www.citytrail.pl;
  • drużynę zgłasza kapitan poprzez „stworzenie” drużyny na swoim koncie użytkownika, następnie kapitan ma obowiązek rozesłać zaproszenia do drużyny do poszczególnych zawodników. Zawodnik zostanie dodany do drużyny po zaakceptowaniu zaproszenia;
  • zgłoszenia drużyn oraz zapraszanie zawodników do drużyny będzie możliwe w terminie od 16 września do 30 listopada 2016;
  • zawodnik może należeć do tylko jednej drużyny w jednej lokalizacji;
  • w trakcie trwania cyklu zawodnik nie może zmieniać drużyny, chęć zmiany będzie powodowała dyskwalifikację zawodnika z klasyfikacji drużynowej;
  • za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który jako jedyny: pilnuje składu drużyny, decyduje o przynależności do drużyny, kontaktuje się z organizatorem w sprawach drużyny.
 12. Zaoczne zaliczenie cyklu:
  • istnieje jednak możliwość zaocznego zaliczenia cyklu, poprzez udział w 4 dowolnych biegach cyklu (w dowolnych lokalizacjach). Start zaoczny (w innym mieście) będzie jednak tylko zaliczeniem zawodów, a zawodnik, który dzięki tej możliwości ukończy wymagane 4 biegi, nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji w żadnej z lokalizacji. Jest to możliwość przede wszystkim dla zawodników, którym nie zależy na rywalizacji, a jedynie na zaliczeniu cyklu i zdobyciu pamiątkowego medalu.
  • zawodnik, który zaliczy cykl zaocznie powinien poinformować organizatora (mailowo na adres: kontakt@citytrail.pl), w jakim mieście chciałby odebrać pamiątkowy medal;
 13. Nagrody:
  • w kat. OPEN – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 5 najlepszych zawodników. Wartość nagród będzie wynosiła ok.: 1000 zł (I miejsce), 800 zł (II miejsce), 600 zł (III miejsce), 500 zł (IV miejsce), 400 zł (V miejsce).
  • w kat. wiekowych – statuetki dla 3 najlepszych zawodników, nagroda rzeczowa (o wartości min. 200 zł) dla zwycięzcy każdej z kategorii;
  • w klasyfikacji drużynowej – statuetki oraz nagrody rzeczowe (suplementy marki Etixx) dla 3 najlepszych drużyn;
  • oprócz nagród dla najlepszych zawodników przewidujemy również wyróżnienie dla najstarszej zawodniczki lub najstarszego zawodnika w każdym mieście;
  • nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych;
  • nagrody nie zostaną przyznane w przypadku pozytywnego wyniku w czasie kontroli antydopingowej, która może zostać przeprowadzona wśród pierwszej piątki (kobiet i mężczyzn) każdego z biegów;
  • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 4 z 6 biegów (również zawodnicy startujący poza konkurencją) otrzymają pamiątkowy medal.
 14. Zasady finansowania:
  • opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne w panelu zawodnika na 4 dni przed zawodami (najpóźniej 4 dni przed zawodami, np.: jeśli start jest w sobotę, opłaty można dokonać najpóźniej do północy we wtorek);
  • jednorazowa opłata wpisowa wynosi:
   • 17,50 zł – płatna poprzez panel elektroniczny najpóźniej na 4 dni przed biegiem;
   • 25,00 zł płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
   • karnet wykupiony na cały cykl z góry:
    • 80 zł opłacony w panelu zawodnika w nieprzekraczalnym terminie na 4 dni przed pierwszym, drugim lub trzecim biegiem, karnet zaczyna obowiązywać od momentu wniesienia opłaty);
    • pierwsze 7000 wykupionych karnetów oprócz możliwości startu we wszystkich biegach cyklu w danym mieście zawiera także pamiątkową koszulkę marki Salomon (liczba koszulek w poszczególnych rozmiarach jest ograniczona i po wyczerpaniu zapasów dane rozmiary będą znikały z formularza zgłoszeniowego). Koszulka będzie do odbioru w biurze zawodów w dniu pierwszych trzech biegów cyklu w danym mieście;
   • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
   • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
   • koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;
   • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 15. Numery startowe:
  • numery startowe będą stałe, numer przydzielony zawodnikowi po opłaceniu pierwszego biegu będzie jego numerem do końca cyklu;
  • numery odbieramy w biurze zawodów podczas weryfikacji i zdajemy organizatorowi po każdym biegu cyklu z wyjątkiem biegu ostatniego.
 16. Postanowienia końcowe:
  • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
  • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
  • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
  • organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem;
  • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
  • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
  • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
  • uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
  • organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;
  • młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
  • protesty należy składać mailowo w terminie do 48 h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz