CITY TRAIL Nordic Walking

REGULAMIN – Rajdu Nordic Walking
Grand Prix CITY TRAIL 2014/2015

 1. Cel rajdu:
  • promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
  • popularyzacja Nordic Walking jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
 2. Organizatorzy:
  • Stowarzyszenie GRAND PRIX Poznania.
 3. Zasady uczestnictwa:
  • w rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 11 października 2014 roku ukończą 18 lat. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wystartować w rajdzie pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego;
  • osoby, który nie ukończyły 16 lat mogą startować wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego, po podpisaniu oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego;
  • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz opłacić wpisowe. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
  • weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w dniu marszu;
  • warunkiem udziału w rajdzie jest posiadanie stroju oraz obuwia sportowego;
  • uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
  • wszystkie objawy złego samopoczucia i kontuzji należy zgłaszać prowadzącym rajd;
  • Rajd Nordic Walking ma charakter rekreacyjny i nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników;
  • obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów;
  • podczas marszu każdy zawodnik musi posiadać numer startowy przymocowany do koszulki na klatce piersiowej.
 4. Termin i trasa:
  • start marszu nastąpi równo ze startem biegu głównego. Zawodnicy z kijkami zobligowani są do ustawienia się na końcu stawki. Niezastosowanie się do tego punktu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika;
  • trasa marszu jak w biegu głównym: ok. 5km.
 5. Nagrody:
  • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 4 z 6 marszów otrzymają pamiątkowy medal.
 6. Zasady finansowania:
  • zgodnie z regulaminem biegu głównego cyklu Grand Prix.
 7. Pozostałe informacje:
  • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
  • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
  • organizator nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
  • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu;
  • w sprawach o których nie traktuje regulamin decyzję podejmuje Organizator;
  • interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów.